Nieuws


De kop is eraf! - maandag 3 mei 2010

Vrienden Vogelschutters,

De afgelopen maanden is door de VVT in stilte hard gewerkt aan het behoud van het Vogelschieten in Twente, en met succes!!
Medio april 2010 is er na veelvuldig overleg, lobbyen en co├Ârdineren overeenstemming bereikt over het model en de voorwaarden waaronder het traditionele vogelschieten voor Twente behouden kan blijven.
Dit model is ontstaan door nauwe samenwerking tussen:
 • De Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA)
 • De Regio Politie Twente (RPT)
 • De Vereniging tot instandhouding en promotie van het traditionele Vogelschieten in Twente in oprichting (VVT io)
Model Vogelschieten in Twente
 
Dit model ziet er in samenvatting als volgt uit.
Binnen Twente is een vereniging tot instandhouding en promotie van het traditionele vogelschieten in oprichting, de VVT. Waaronder in beginsel de organiserende (vogelschiet)verenigingen komen te vallen.
De VVT draagt zorg voor een goede regulering van het vogelschieten. De VVT wordt erkend door de KNSA en verstrekt aan de VVT op deze gronden een licentie. De VVT verplicht de aangesloten organiserende vereniging de veiligheid in en om de schietinrichting te waarborgen zoals is beschreven in het veiligheidsreglement van de VVT.
Het vogelschieten wordt als activiteit door de KNSA erkend en de VVT moet voldoen aan de voorwaarden voor Statuten en Reglementen van de KNSA, maar tevens aan het Veiligheidsreglement van de KNSA. En het door het Ministerie van VROM opgestelde Activiteitenbesluit, het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer.
Op deze gronden kan de korpschef RPT binnen de geldende Wet en regelgeving een positief advies geven voor een aanvraag van een vogelschietevenement binnen een evenement.
Op 26 april 2010 heeft de Regio Politie Twente alle 14 aangesloten gemeenten middels een circulaire op de hoogte gebracht.
En daarmee is doel één, het behoud van het Vogelschieten in Twente, bereikt!
 
Er zal echter nog veel moeten gebeuren om de VVT daadwerkelijk van start te laten gaan, denk daarbij aan het formeel oprichten van de vereniging, de licentie aanvraag bij de KNSA , het uitwerken en inregelen van alle voorschriften, enzovoort. Naar verwachting zal dit nog zeker enkele maanden in beslag nemen. Wij houden u de komende tijd van de voortgang op de hoogte.
 
Overgangsregeling 2010 Vogelschieten in Twente
 
Het zal dus nog enkele maanden duren voor de VVT officieel van start kan gaan. In de tussenliggende periode zal er natuurlijk wel geschoten moeten worden. Om dit voor 2010 in goede banen te leiden is in nauwe met de Regio Politie Twente een overgangsregeling afgesproken, deze ziet er als volgt uit.
De aanvragen voor vergunning tot vogelschieten worden ingediend bij de gemeente, deze stuurt de aanvraag ter beoordeling door aan de RPT.
De RPT zal, in beginsel, een positief advies geven aan de gemeente wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • De aanvrager dient aangemeld te zijn als lid bij de VVT
 • De aanvrager accepteert de door de VVT opgestelde reglementen en neemt deze over bij de uitvoering van het evenement
 • Wij adviseren de aanmelding van het lidmaatschap al op te nemen in de vergunningsaanvraag bij de gemeente, dit versnelt de procedure aanmerkelijk.
 • U kunt in de overgangsperiode gebruik blijven maken van de vergunninghouder, welke u in het verleden hebt ingezet. De vergunninghouder wordt gezien als onderdeel van de organiserende vereniging. Deze dient zich dus ook te conformeren aan de richtlijnen.
Ter dekking van de aanloopkosten voor de VVT zal een bijdrage € 50,-- worden gevraagd. Dit maakt deel uit van de aanmeldingsvoorwaarden, u ontvangt hiervoor een factuur. De definitieve lidmaatschapskosten worden na oprichting van de formele VVT in een algemene ledenvergadering vastgesteld.
 
Belangrijk!
 
Ook al is sprake van een overgangsperiode de vogelschiet evenementen in Twente zullen in 2010 door de RPT nauwlettend worden gevolgd; elk evenement met Vogelschieten zal worden bezocht en gecontroleerd op naleving van de regels. Dit is tevens een middel voor de RPT om te onderzoeken of hier in Twente (en dus ook door de VVT) serieus mee wordt omgegaan.
Wanneer u afwijkt van de regels zal dit onmiddellijk leiden tot verbaliseren van de overtreder en het stilleggen van het evenement. Maar het zal ook de verdere gesprekken bij de formalisering van de VVT beïnvloeden. Daar is niemand bij gebaat. Ga zorgvuldig om met de afspraken en conformeer u aan de reglementen in het belang van onze traditie.
 
Wat moet u doen?
 
Om voor het komende seizoen het vogelschieten in goede banen te leiden adviseren wij u als volgt te handelen:
 • Meld u aan bij de VVT via http://www.vogelschieten.nl/en vul de maillijst in en stuur een mail naar info@vogelschieten.nl
 • U ontvangt van de VVT per mail een informatiepakket met daarin:
  - deze informatiebrief
  - het algemene reglement Vogelschieten
  - het Veiligheidsreglement t.b.v. een vogelschiet evenement
  - een vragenlijst om alle aangesloten leden goed in beeld te krijgen
  - een aanmeldingsformulier lidmaatschap VVT
 • retourneer de ingevulde vragenlijst en het aanmeldingsformulier lidmaatschap VVT naar:
  Info@vogelschieten.nl  of,
  VVT Twente
  p/a Larenseweg 46
  7475 PW Markelo
 • Wanneer u al eerder de vragenlijst hebt ingevuld hoeft u dit niet alsnog te doen, tenzij er wijzigingen zijn t.o.v. de vorige keer.
 • Wanneer er geen bijzonderheden zijn krijgt u een bevestiging van ontvangst van de VVT en bent u als lid aangemeld.
 • Vraag op de gebruikelijk manier de vergunning aan bij de gemeente en vermeld uw aanmelding bij de VVT in de aanvraag
Lees de informatie en reglementen zorgvuldig door en volg deze op in ieders belang. Ongetwijfeld zullen er vragen zijn over bovenstaande. Wij verzoeken u deze vragen via mail te richten aan info@vogelschieten.nl. Deze mailbox wordt dagelijks gevolgd en we zullen zo snel mogelijk reageren. U kunt ook bellen met:
Gerrit Veltkamp 0653904117
Paul Ankersmid 0651221514
 
Tenslotte
Zoals u kunt zien is de afgelopen tijd veel werk verzet om het vogelschieten mogelijk te maken. We zijn er echter nog niet.
De afspraken welke er nu liggen zijn een goede basis voor het vervolg, maar geen garantie voor de toekomst. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De VVT heeft een belangrijke regulerende functie rond het vogelschieten maar is slechts één van de organen. Wij hopen op een succesvol seizoen zonder incidenten zodat het Vogelschieten nog een lang traditioneel leven beschoren is.

Veel plezier met het traditioneel Vogelschieten in Twente in 2010!

Namens de Vogelschiet Vereniging Twente in oprichting,

Gerrit Veltkamp
Paul Ankersmid


Terug naar de vorige pagina >